GELENEKTEN GELECEĞE AİLE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ | GELENEKTEN GELECEĞE AİLE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

GELENEKTEN GELECEĞE AİLE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

GELENEKTEN GELECEĞE AİLE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ

 GELENEKTEN GELECEĞE AİLE ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ                

 29-30 Mart 2016 Konya

 

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu olarak, Konya’da faaliyet gösteren 147 Sivil Toplum Kuruluşunun katılımıyla 29-30 Mart 2016 tarihlerinde iki gün devam eden sempozyum ve çalıştayımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Başta Meram Belediyesi olmak üzere katkı sağlayan tüm kurum, kuruluşlara ve özellikle sempozyum ve çalıştayımıza iştirak eden herkese öncelikle teşekkür etmek isteriz.

Bilindiği gibi toplumun temel kurumu olan aile, tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de önemli sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu alandaki temel göstergeleri dikkate aldığımızda, boşanma oranlarındaki artışlar başta olmak üzere, cinsiyet rollerinin tanımlanması, aile de iletişim, kuşaklar arası çatışma, aile içi ve kadına şiddet, çocukların sosyalleşmesi, çocuk istismarı, aile değerlerindeki değişim gibi birçok sorun alanı karşımızda durmaktadır. Biliyoruz ki, güçlü aile aynı zamanda sorun çözme kabiliyeti yüksek aile demektir. Bugün yaşadığımız sosyal sorunların önemli bir kısmı, bir kurum olarak ailenin zayıflaması ile ortaya çıkmıştır. Karşılaştığımız sorunların çözüme kavuşturulması güçlü Türkiye’nin teminatı olacaktır.

Bu bağlamda;

Birinci günkü sempozyumumuz açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Saffet Köse’nin “Gelenek İle Modernite Arasında Aile” başlıklı açılış tebliği ile başlamış ve ardından iki farklı konu başlıklı panelle devam etmiştir. Birinci panelimiz Prof. Dr. Ali Akpınar’ın moderatörlüğünde “Toplumsal Değer Olarak Aile” başlığında gerçekleştirilmiştir. Panelistlerimiz, Sosyolog Saliha Güneş Yonar Evlilik öncesi sorunlar, Prof. Dr. Memduh Gezici Evlilik Sürecinde Aile, Uzman Cemil Paslı Mutlu Ailenin Temel Değerleri ve Eğitimci Kadir Kesici Medya ve Aile başlıklı bildirilerini sunmuşlardır.

İkinci panelimiz Doç. Dr. Ertan Özensel’in moderatörlüğünde “Hukuk ve Gelenekler Çerçevesinde Aile” başlığında gerçekleştirilmiştir. Panelistlerimiz, Av. Hatice Cansu Hevesli Mevcut Hukukta Aile, Emekli Hakim Mehmet Kalkancı Mevcut Hukuka Öneriler, Av. Kevser Telbisoğlu Kadın ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve İl Müftü Yardımcısı Saliha Bilgiç Aile Sorunlarının çözümünde Konya İl Müftülüğünün Yaptığı Faaliyetleri anlatan bir bildiri sunmuştur.

İkinci günkü (yani bugün) ilgili Sivil toplum kuruluşlarımızın iştirak ettiği ve Moderatörlüklerini, Prof. Dr. Orhan Çeker, Prof. Dr. Mehmet Akgül, Dr. Faik Özdengül, Yrd. Doç. Dr. Kübra Küçükşen, Av. Hasibe Çepni, Uzman Cemil Paslı, Prof.Dr. A. Kerim Bahadır, Prof, Dr. Memduh Gezici ve Dr. Ünzile Girişgin’in yaptığı 8 masada, 8 farklı sorunun ele alındığı çalıştayımız gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda ele alınan konu başlıkları ise şunlardır; Aile Bireylerinin Sorumlulukları, Toplumsal Cinsiyet Adaleti, Günümüz Ailesinde Çocuk, İş Hayatında Kadın, Aile ve Feminist Söylemler, Evlendirme Programları ve Evlilik Siteleri, Ailede Şiddet Problemleri ve Çözüm Önerileri, Aile Mahremiyeti ve Cinsel Problemler.

Genel hatları ile çalışma gruplarının sunduğu temel sorun alanları ve önerileri şu başlıklar altında sıralayabiliriz.

Aile içi sorunlarının ortaya çıkmasında kilit rolü ebeveynlerin kendileri oynamaktadırlar. Oluşan sorunların giderilmesi için gençlik dönemlerinden başlayarak aile ve birey merkezli mahremiyeti de kapsayan eğitimlere yer verilmesi ve bu süreçte klasik medya ve sosyal medya gibi kitlesel iletişim araçlarının aktif bir şekilde kullanılması bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Mevcut pozitif hukuku ile geleneksel normlar arasındaki kopukluk, aile içindeki sorunların tanımlanmasında ve çözüm üretmede çeşitli açmazlara yol açmaktadır. Kanun yapıcıların Türk toplumunun temel değer ve normlarını dikkate alan düzenlemelere gitmesi, yaşanan sorunların aşılmasına önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.

Aile kurumunun kurulması, korunması, tarafların haklarının güvence altına alınması ve nesebin sahih olmasında nikah akdinin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Çocuğun yetiştirilmesi ve aile içi sorumlulukların paylaşımında önemli problemler yaşanmakla birlikte, ailede çocuklara değer ve normların kazandırılmasında esas alınacak medeniyet tasavvuru konusunda ortak bir bilincin gelişmediği görülmektedir.

İş yaşamında kadın, kültürel değerler ve kodlar ile küresel dayatmaların arasında sıkışmış durumdadır. Aile içi rol paylaşımında kadının yükünü hafifletici, adalet ve hakkaniyete uygun rol paylaşımlarına ihtiyaç hissedilmektedir.

Medya da yer alan evlendirme program ve siteleri özellikle aile mahremiyetini ifşa etme hususunda olumsuz sonuçlar barındırdığı görülmektedir. Bunun yanı sıra ailelerin çocukları ve dulları evlendirme konusunda geleneksel işlevini yerine getirememesi bu tür programlara olan ilgiyi arttırmaktadır. Ailelerin ve

STK’ların bireylerin evlendirilmesi konusunda daha etkin roller alması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır.

Birçok kanuni yaptırımlara ve önleyici tedbirlere rağmen aile içi ve kadına yönelik şiddet artan oranlarda devam etmektedir. Bu konuda genellikle mağdur olan taraflar çocuklar ve kadınlardır. Bu şiddetin önlenmesinde salt hukuki yaptırımların yetmediği aşikardır. Yanı sıra ilk sınıfından başlayarak eğitim her aşamasında ciddi ve sürdürülebilir eğitimlere ihtiyaç hissedilmektedir.

6284 saylı kanun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne değin uygulamada karşılaşılan sorunlar toplumun çok farklı kesimleri tarafından sürekli dile getirilmektedir. İlgili kanunun karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak gözden geçirilmesi uygun olacağı kanaatini taşımaktayız.

Feminist yaklaşımlar kadının hak arama arayışında tepkisel bir oluşum olarak ortaya çıkmışlardır. Günümüzde ise temel hak ve hürriyetlerin bireysel olarak bütün hukuk sistemleri tarafından düzenlenmesi ile feminizm, kavram kaymasıyla bireysel özgürlük hatta bireysel üstünlük söylemine dönüşmüştür. Hak arayışının doğal bir talep olduğu muhakkaktır. Ancak sorumlulukların göz ardı edildiği salt hak arayışı mevcut sorunları çözme yerine yeni sorunlar üretmektedir. Karşılaşılan sorunlara çözüm ararken tek bir cinsiyet üzerinden gidilme yerine, aile içindeki tüm bireyleri kapsayan uzlaşmacı ve paylaşımcı bir yaklaşım içinde olunması gerekmektedir.

Sivil Toplum kuruluşları Platformu olarak ailenin güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inandığımız bu çalışmamızın sonuçları, ilgili STK’lara, ilgili Bakanlıklara ve kanun yapıcılara iletip takipçisi olacağız. Ayrıca sempozyumda sunulan bildiriler ve çalıştayda ilgili çalışma gruplarının sunduğu öneriler, bildiri kitapçığında basılı olarak tüm kamuoyuna duyurulacaktır.

 

Katılım ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder. Bu çalıştayımızın sağlıklı birey, mutlu aile, huzurlu bir topluma vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan dilerim.

 

KONYA SİVİL TOPLUM PLATFORMU

                                                                                                                                              İCRA HEYETİ BAŞKANI

                                                                                                                                               MUHSİN GÖRGÜLÜGİL